วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

สินค้าจำพวกเมล็ดผลิตภัณฑ์ที่ใช้สกัดทำน้ำมัน มีข้อจำกัดในการนำเข้าหรือไม่

-ถ้าสินค้าจำพวกเมล็ดพันธ์ที่ใช้สกัดน้ำมันพืช พิกัดศุลกากร 1507.10.00, 1507.90.10, 1507.90.20, 1507.90.90 เป็นสินค้าภายใต้ WTO ให้ติดต่อสำนักงานมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

ใบชาสำเร็จรูป มีโควตาหรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร

-ใบชาสำเร็จรูปชงแล้ว ถ้ามีกากเป็นสินค้ามีโควตา ต้องขออนุญาตินำเข้าที่สำนักงานบิการการค้าต่างประเทศ แต่ถ้าชมแล้วไม่มีกาก (Instant) สามารถนำเข้าโดยใช้ชำระสิทธิเสียภาษีนอกโควตาในอัตราปกติ

การนำเข้านมผงขาดมันเนย จากต่างประเทศ มีหลังเกณฑ์ วิธีการอย่างไร

-นมผงขาดมันเนย เป็นสินค้าภายใต้ WTO ผู้นำเข้าจะนำเข้าได้ต้องขอรับการจัดสรร หลักเกณฑ์ และวิธีการนำเข้า ติดต่อสำนักมาตรการทางการค้ากรมการค้าต่างประเทศ
-สามารถนำเข้านอกโควตาได้โดยขอหนังสือรับรองนอกโควตา

วิธีการ หลักเกณฑ์ในการนำเข้าเส้นไหม มีอย่างไรบ้าง

-หลักเกณฑ์ในการนำเข้าเส้นไหม พิกัด 50.02, 50.04 กรณีที่นำเข้าจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกองค์การการค้าโลก WTO และอาเซียน ผู้นำเข้าต้องมีภาระรับซื้อไหมที่ผลิตภายในประเทศ 1 ส่วน สามารถนำเข้าได้ 2 ส่วนหรือติดต่อที่สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

การใช้สิทธิพิเศษ AISP

การใช้สิทธิพิเศษ AISP นั้นเป็นการลดหย่อนภาษีสินค้านำเข้าที่ประเทศไทยให้แก่สมาชิกอาเซี่ยนใหม่ คือ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษมีดังนี้ คือ ข้าวโพดหวาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่งเหลือง เมล็ดละหุ่ง ไม่ยูคาลิปตัส มันฝรั่ง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่วนประเทศลาวได้สิทธิพิเศษอีกชนิดคือ ลูกเดือย โดยผู้นำเข้าต้องของหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศที่ส่งออกมาไทย

การนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้าน มีหลังเกณฑ์วิธีการอย่างไร

-กระเทียม เป็นสินค้าภายใต้ WTO สามารถนำเข้าโดยใช้สิทธิชำระภาษีนอกโควตา ส่วนผู้ที่สามารถใช้สิทธินำเข้าในโควตาได้ คือองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ นำเข้าภายใต้ AFTA ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM D

การนำเข้าหอมหัวใหญ่ โดยต้องการใช้สิทธิพิเศษอาเซียน-จีน ทำได้หรือไม่ อย่างไร

-การนำเข้าหมอหัวใหญ่ นำเข้าได้โดยใช้สิทธิชำระภาษีใน หรือจอกโควตา เนื่องจากหอมหัวใหญ่เป็นสินค้าภายใต้ WTO หน่วยงานที่สามารถนำเข้าในโควตาได้คือ ผู้ได้รับการจัดสรรจากชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย

การนำเข้าสินค้าจำพวก งา, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง จากประเทศเพื่อนบ้าน มีขั้นตอนการนำเข้าอย่างไร

-การนำเข้าสินค้า งา, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง จากประเทศเพื่อนข้าน (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า) สินค้าถั่วเหลือง ผู้นำจะเข้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเปิดตราดภายใต้ข้อตกลง WTO และต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีก่อนนำเข้า โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองทางภาษีนำเข้ามีจำนวน 13 กลุ่ม สามารถนำเข้าได้โยไม่จำกัดปริมาณ อัตรภาษีร้อยละ 0
2.ขอหนังสือรับรองจากสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ แสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การค้าโลก (WTO)
3.ผู้นำเข้าต้องรับซื้อผลผลิตภายในประเทศตามราคาที่ทางการกำหนด โดยทำสัญญาไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใจ กระทรวงพาณิชย์
4.ผู้นำเข้า นำหนังสือรับรองการได้รับสิทธิชำระภาษีประกอบการทำพิธีการนำเข้าต่อศุลกากร สินค้างา, ถั่วเขียว สามารถนำเข้าได้เสรี โดยผู้นำเข้าต้องทำพิธีการนำเข้าต่อศุลกากร

การส่งออกสินค้ากาแฟปรุงสำเร็จรูป 3 in 1

การส่งออกสินค้ากาแฟปรุงสำเร็จรูป 3 in 1 พิกัด 2101.12 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมน้ำตาลทราย ร้อยละ 54 ครีมเทียมร้อยละ 37 และกาแฟสำเร็จรูปร้อยละ 9 จะต้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกกาแฟหรือไม่
กาแฟปรุงสำเร็จรูปที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข็มข้นของการแฟผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ
36.54 ไม่ต้องขออนุญาตส่งออก
คำตอบของทุกปัญหาการค้าต่างประเทศ

บริการถ่ายภาพโดยมืออาชีพ

...คลิกที่รูป....บริการถ่่ายภาพสุดประทับใจ¨ prewedding รับประริญญา พิธีการต่่าง ๆ แฟชั่นอีกมากมาย ติดต่อ : 0899274733 msn:tuchkay@hotmail.com